• Image of Dark
  • Image of Dark
  • Image of Dark
  • Image of Dark
  • Image of Dark

Five-ounce teabowls shown in dark glazes, slightly shiny with dark specks.

Burgundy, Dark Green, Navy, Black

Ht. 3"

Enter Quantity: